VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bod 1. Obecné podmínky
1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb poskytovaných Michalem Pavlíkem, Hyacintová 2819/6, 106 00 PRAHA 10, případně s ním propojených osob (dále jen „zhotovitel“).
2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP.

Bod 2. Právní vztahy
1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“).

Bod 3. Uzavření smlouvy
1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní) či písemné objednávky objednatelem u zhotovitele, případně prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku.
2. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou. V případě, že se ustanovení této smlouvy liší od VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených bodech se smluvní vztah řídí těmito VOP a právními předpisy, platnými v ČR.
3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele, případně je neúplná, či neurčitá. Dále má právo odmítnout objednávku tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy a jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s osobními hodnotami zhotovitele.

Bod 4. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
2. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení vyretušovaných fotografií dle rozsahu objednávky zákazníka nezávisle na počtu vyfotografovaných záběrů a to v digitální, elektronické i tištěné podobě a všech formách.
3. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a musí současně odpovídat platné nabídce zhotovitele. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
4. Rozsah fotografování je závislý individuální dohodě se zákazníkem.
5. Nevyretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnení a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné .

Bod 5. Cena předmětu plnění a způsob její platby
1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách zhotovitele na adrese: www.fotimedetidoma.cz případně www.fotimedetiveskolce.cz .
2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí dalších služeb specifikovaných ve smlouvě.
3. Cena se může změnit, pokud zákazník provedl změny v objednávce, stále se však řídí platným ceníkem.
4. Zákazník hradí cenu předmětu plnění nejpozději při převzetí fotografií a to v hotovosti.
5. Po zákazníkovi může zhotovitel požadovat zálohovou platbu, která musí být uhrazena nejpozději do okamžiku začátku fotografování.
6. Strany se mohou dohodnou na úhradě převodem na bankovní účet zhotovitele. V takovém případě je zákazník povinen prokázat dokladem uhrazení ceny nejpozději při převzetí fotografií.
7. Zákazník si může se zhotovitelem domluvit i jiný způsob plnění, pokud s ním obě strany souhlasí.

Bod 6. Dodací lhůty
1. Za standardní lhůtu dodání díla se považuje 21 dnů od výběru zákazníka.
2. Fotografie bude umožněno zákazníkovi prohlédnout nejdéle 72 hodin od fotografování.
3. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

Bod 7. Práva a povinnosti objednatele
1. Objednavatel má právo změnit termín fotografování, avšak nejméně 48 hodin před vlastním fotografováním. V případě, že termín změní, nebo fotografování (případně jinou související službu) úplně zruší v kratším termínu, bude mu účtován stornovací poplatek ve výši ceny fotografování a jedné upravené (vyretušované) fotografie.
2. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli přítomni rodiče dítěte, nebo jiná dospělá osoba, které je dítě tou dobou svěřené (učitelka ve školce atp.). V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout.

Bod 8. Práva a povinnosti zhotovitele
1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v EU a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním pracovně spojeným osobám právo, využívat vybrané fotografie zákazníka pouze za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
3. Zhotovitel ani s ním spojené osoby nejsou oprávněni využívat zákazníkovy fotografie k reklamním či jiným propagačním účelům bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Toto neplatí v případě využití fotografií zákazníka výhradně pro účely neveřejné prezentace fotografií, jakožto práce zhotovitele, potencionálnímu zákazníkovi (tzn. nikoli široké veřejnosti, avšak adresované pouze konkrétnímu zájemci o služby zhotovitele popř. jeho zástupcům, a to např. v konkrétní nabídce adresované takovému konkrétnímu zájemci o služby zhotovitele učiněné např. formou tištěného portfolia, nebo elektronickou formou apod.).
4. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.
5. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
6. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení objednateli, ze závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

Bod 9. Míra úprav a retuší fotografií
1. Fotografie sloužící k výběru ve fotogalerii zákazníka, nebo zaslané zákazníkovi v náhledech jsou neretušované a jejich výsledný vzhled a dojem se může změnit, především z důvodu retuše, změny barevnosti, jasu, sytosti, kontrastu a ořezu.
2. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli objednatelem. Další úpravy fotografií je možné po domluvě se zákazníkem provést za hodinovou sazbu 500,- / 1 hod.
3. Objednatel má možnost ovlivnit úroveň retuší před uzavřením objednávky podáním informací o míře a způsobu retuší, které si přeje, zhotovitel se pokusí vyhovět, ale toto přání je pouze indikací a není pro zhotovitele závazné.
4. Neretušované fotografie zhotovitel neposkytuje v žádné podobě.
5. Objednatel nemá právo do fotografií jakkoli dále zasahovat. Retuše provádí výhradně zhotovitel.
6. Retuše a úpravy fotografií zhotovitel standardně provádí pro tisk do rozměru 30×45 cm.
7. Fotografie, které zákazník objednává u zhotovitele pro tisk ve větším rozměru, zhotovitel pro větší rozměr dodatečně upravuje a retušuje.
8. Zhotovitel neručí za vady viditelné na velkoformátových fotografiích (v rozměru přesahujícím 30×45 cm) na jakémkoli nosiči (plátno, kapa, papír, akryl apod.) zhotovených u třetích stran v žádném rozsahu. Pokud by si zákazník přál objednat velkoformátové fotografie u třetích stran, zhotovitel mu na požádání provede nadstandardní retuše za hodinovou sazbu 500,- Kč.

Bod 10. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem
1. Zákazník akceptuje skutečnost, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro reklamaci.

Bod 11. Další ujednání
1. Objednatel nabývá vlastnická práva ke všem dílům vzniklým podle smlouvy výhradně pro soukromé a nekomerční využití a až po úplném zaplacení ceny předmětu plnění. Komerční využívání děl, je možné pouze na základě jiné samostatné smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Tyto smlouvy přesně určují rozsah a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 500.000 CZK.
2. Objednatel (zákazník) nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, využitím náhledových fotografií určených k výběru, atp.), využití fotografií před úplným zaplacením ceny předmětu plnění, či po zániku podlicenční smlouvy bude považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
3. Jakékoli zásahy do fotografií určených k výběru, které jsou objednateli zaslány (např. odstranění vodotisku, retuše atd.) bude považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
4. Jakékoli zásahy do finálních fotografií (děl) předaných objednateli (např. dodatečné retuše, změny barevnosti, atp.) bude považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
5. V případě odstoupení od smlouvy jakoukoli stranou automaticky zaniká podlicenční smlouva pro objednatele a objednatel nemá nadále žádná práva spojená s tímto dílem. Objednatel navrátí zhotoviteli všechny kopie autorského díla, nebo je nevratně zničí a přestane jakkoli využívat. Neoprávněné využití díla je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
6. Slevy, akční ceny, dárky a další akce nelze kombinovat.
7. Případné požadavku zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má objednavatel (zákazník) právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli (zhotoviteli) již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
8. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny, popř. také tehdy, když byl zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do 30 dnů od této výzvy nevyzvedl.
9. Objednatel dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem, nejméně však po dobu 6 měsíců od pořízení fotografií.
10. Zhotovitel se zavazuje po dobu 6 měsíců od fotografování uchovat fotografie objednatele k případnému dalšímu výběru. Dojde-li však k poškození dat z důvodu tzv. vyšší moci, nevzniká tím objednateli žádný nárok.
11. Zákazník si práci zhotovitele vybírá a objednává podle ukázek na jeho internetových stránkách a to s plným vědomím toho, že styl jeho fotografií, úroveň retuší, ořezy fotografií a celkové podání fotografií bude odpovídat ukázkám na stránkách, ale přitom fotografie nebudou zcela identické.

Bod 12. Zpracování a ochrana osobních dat
1. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a po změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a poskytovanými službami, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, s výjimkou s ním propojených osob v rámci zpracování zakázky.
2. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.
3. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace a informačních sdělení spojených s předmětem plnění smlouvy, není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.
4. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na telefonní kontakt zadaný při objednávce uživatelem, krátké SMS charakteru obchodního sdělení a to nejvýše jednou měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace a informačních sdělení spojených s předmětem plnění smlouvy, není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.
5. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na adresu zadanou při objednávce uživatelem, poštovní informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše čtyřikrát ročně.

Bod 13. Záruční doba, reklamační řád
1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních, nebo přepravních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních, nebo přepravních služeb.
4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena.
5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

Bod 14. Plnění z odpovědnosti za vady
1. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 1 fotografie z objednávky navíc zdarma za každý týden prodlení.
2. Pokud odběratel reklamuje kvalitu laboratorního zpracování a potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
3. Pokud zhotovitel provede dílo odlišně od objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

Bod 15. Dárky, akce
1. Za dárky jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nad rámec objednané služby, nebo jsou mu nad rámec služby nabídnuty v rámci Akcí.
2. Dárky souvisejí s konkrétní Akcí, případně nabídkou zhotovitele zákazníkovi.
3. Dárky nelze soudně vymáhat.
4. V případě, že zákazník dárky nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na jiné plnění.
5. Dárky jsou předem definovány a lze je měnit pouze po vzájemné dohodě obou stran, se kterou musejí obě strany souhlasit.
6. Dárky není možné získat automaticky a splnění podmínek určuje zhotovitel.

Bod 16. Odstoupení od smlouvy
1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
2. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v Bodě 17. VOP.
3. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
4. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
a) pokud zákazník poruší Práva a povinnosti objednatele VOP;
b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v těchto VOP.
c) pokud jsou požadavky zákazníka v rozporu s platnými právními předpisy, či v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií, či zásadami zhotovitele.
5. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v Bodě 17. VOP.

Bod 17. Storno podmínky
1. Zruší-li zákazník již dohodnutý termín focení z jakéhokoliv důvodu před jeho konáním s kratším časovým předstihem, než je 12 hodin, nebo v takovém čase, který zhotoviteli neumožní zakázku zrušit bez dalších nákladů, nebo v případě, že zhotoviteli v souvislosti se zajištěním poskytnutí požadované služby zákazníkovi již vznikly prokazatelné náklady má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou pro fotografování příp. zajištěním poskytnutí požadovaných službeb zákazníkovi.
2. Nedostaví-li se zákazník z jakéhokoliv důvodu na fotografování v dohodnutý den a čas na dohodnuté místo bez předchozího informování zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů a přiměřeného zisku.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, který doposud nevyrovnal všechny závazky, které jsou již po dohodnuté splatnosti.

Bod 18. Další ustanovení
1. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku a zpracování objednávky, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod., a to i v průběhu zpracování.
2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
3. Při fotografování se mohou používat záblesková světla. Objednatel potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování.

Bod 19. Závěrečná ustanovení
1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s celými VOP a tyto přijímá.
2. Smlouva/objednávka je sjednávána v českém jazyce. Ostatní jazykové mutace jsou pouze informační.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit. Změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách zhotovitele.
4. V případě, že se některá ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu stanou neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.